Podmínky použití GDPR-pro.cz

Majitelem a provozovatelem webu GDPR-pro.cz je konzultant ochrany osobních údajů s dlouholetými zkušenostmi z řízení a implementce systémů a procesů pro řízení ochrany osobních údajů, včetně zkušeností z nadnárodních korporací, Ing. Radim Kolář.

Stručné shrnutí

Tento web má za cíl umožnit navázání obchodního vztahu, kde následně GDPR-Pro.cz poskytne zájemci požadované služby. Součástí webu je Dotazník, který umožní vyhodnotit pracnost a komplikovanost zákazníka, tedy naše cenová nabídka bude mít hlavu a patu. Dotazník není povinný, ale může mnoho věcí usnadnit a urychlit. Know-how je to, co odlišuje profíky od kopíráků, proto se naše know-how snažíme chránit. Zároveň náš i Váš čas je vzácný a proto se snažíme předejít činnostem, které vedou na jeho mrhání.

Detailní podmínky v právničtině

Používáním informací uvedených na GDPR-pro.cz vstupujete do vztahu s provozovatelem GDPR-pro.cz a zavazujete se dodržovat následující pravidla.

Informace provozovatelem cíleně zveřejněné na GDPR-pro.cz jsou poskytovány bezplatně, pokud není výslovně uvedeno jinak. GDPR-pro.cz i obsažené informace jsou poskytované v režimu „best effort“ tedy bez záruky a na jejich dostupnost, správnost či úplnost není žádný právní nárok a Provozovatel si vyhrazuje právo informace kdykoli modifikovat dle svého uvážení a GDPR-pro.cz jako celek, či jaho část kdykoli znepřístupnit dle svého uvážení a bez předchozího upozornění.

Obsah GDPR-pro.cz je v celém rozsahu chráněn autorským právem a není-li výslovně uvedeno jinak, není možné obsah přebírat, kopírovat, reprodukovat ani dále šířit. Výjimkou je tisk pro osobní tedy nekomerční potřebu, použití stručných citací či odkazů na sociálních sítích vždy ale s uvedením zdroje. Souhlas s užitím obsahu musí být vždy písemný (lze o něj požádat e-mailem).

Web GDPR-pro.cz je určen pro organizace, právnické osoby, osoby samostatně výdělečně činné a profesionály zastupující organizaci, pro níž hledají nebo poptávají služby poskytované prostřednictvím GDPR-pro.cz. Tyto stránky nejsou určené pro fyzické osoby a jednotlivce a služby zde poskytované nejsou určeny fyzickým osobám a jednotlivcům a tito by neměli v žádném případě Provozovateli sdělovat své osobní údaje prostřednictvím formulářů na GDPR-pro.cz, ani jinou formou (nicméně samozřejmě mohou Provozovatele kontaktovat e-mailem, či telefonicky).

Web GDPR-pro.cz a nabízené služby výslovně NEjsou určeny pro osoby nezletilé (mladší 15 let), ani pro jakékoli osoby, kde by pro jakékoli využívání stránek GDPR-pro.cz, byl vyžadován souhlas oprávněného zástupce, nebo vykonavatele rodičovské zodpovědnosti.

Při využívání webu GDPR-pro.cz se má za to, že uživatelé těchto stránek je využívají s cílem, aby v kratším, či delším časovém horizontu poptali některou z placených služeb poskytovaných provozovatelem GDPR-pro.cz (například Poradenství, Školení, či Implementace GDPR), tedy že poskytnuté informace a osobní údaje jsou poskytovány Provozovateli za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smloouvy.

Interakce se stránkami GDPR-pro.cz

Odesláním formuláře s informacemi provozovateli NEvzniká jakákoli povinnost na tyto informace reagovat ani jakákoli povinnost poskytnout druhé straně jakékoli plnění. V případě, že provozovatel má zájem poskytnout uživateli stránek GDPR-pro.cz a/nebo organizaci poptávající prostřednictvím uživatele stránek GDPR-pro.cz jakékoli hrazené služby, uzavřou tyto strany za tímto účelem zvláštní smlouvu (např smlouvu o dílo, o provedení práce, implementační smlouvu či jinou písemnou smlouvu plnící zákonné požadavky ČR a EU), která bude specifikovat rozsah plnění, povinnosti a práva smluvních stran a další parametry plnění, jako například datum dodání díla, součinnost obou stran, doložku o mlčenlivosti, smlouvu o zpracování osobních údajů, rozsah přístupu do informačních systémů objednatele, rozsah a požadavky na ochranu sdílených dat, vyloučení oznamovací povinnosti zhotovitele předáním informací objednateli, aj.

Vložením informací do veškerých formulářů na GDPR-pro.cz a jejich odesláním potvrzujete, že jste osoba organizací oprávněná, či pověřená jednat za organizaci popsanou Vámi ve formuláři a že jste oprávněni sdílet vyplněné informace s provozovatelem GDPR-pro.cz a jste si vědomi možných důsledků jednáte-li bez oprávnění, nebo ve zlém úmyslu vůči provozovateli GDPR-pro.cz, či dotyčné organizaci.

Jakmile vyplníte a odešlete kontaktní informace, souhlasíte, aby Vás zástupce GDPR-pro.cz během následujících 3 měsíců kontaktoval na uvedené kontakty s reakcí na poptávku, s relevantní nabídkou služeb týkajících GDPR, s dalšími nabídkami ochrany osobních údajů a souvisejících služeb (např. Audit informační bezpečnosti, aj.) a podobně, přičemž taková komunikace bez rozdílu využitého komunikačního kanálu bude vždy považována za vyžádané obchodní sdělení.

V případě, že jste nám odeslali své kontaktní informace, ale nepřejete si, abychom Vás e-mailem, nebo telefonicky, nebo jakkoli kontaktovali, zašlete požadavek na e-mailovou adresu soukromi@gdpr-pro.cz. Pro komunikaci učiněnou ještě před obdržením této Vaší žádosti bude platit předchozí odstavec, stejně tak pro odpověď z naší strany na tuto Vaši žádost. Po obdržení Vaší žádosti Vás vyjma odpovědi na tuto žádost nebudeme již kontaktovat, Vámi sdělená data však budou ponechána v naší databázi. Můžete nás tak kdykoli kontaktovat a my budeme schopni využít Vámi dříve poskytnutá data pro lepší komunikaci a nebudete je nuceni opakovaně vyplňovat.

Osobní údaje

Informace poskytnuté aktivně uživatelem webu (např. Vyplněním a odesláním formulářů) budou považovány za součást výměny informací v obchodním vztahu s cílem uzavření smlouvy mezi dvěmi právnickými osobami. Osobní údaje právnických osob (včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnícké osoby) nespadají pod ochranu osobních údajů regulovanou GDPR. Některé z údajů, které GDPR-pro.cz sbírá prostřednictvím formulářů, však za určitých podmínek mohou být považovány za osobní údajen respektive osobní identifikátory fyzické osoby (například jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo) zejména podnikáte-li formou OSVČ. Pro zvýšení právní jistoty a transparentnosti bude provozovatel GDPR-pro.cz zacházet se všemi sebranými údaji tak, jako by to byly osobní údaje dle GDPR, nesdělovat je žádným 3.stranám bez Vašeho vědomí s výjimkou kdy je to nutné pro účely právní ochrany zájmů provozovatele GDPR-pro.cz, nebo kdy je to vyžadováno právním předpisem, nebo kdy jsou tyto třetí strany transparentně uvedeny mezi spolupracujícími subjekty na GDPR-pro.cz, dále je chránit jako obchodní tajemství a přijmout adekvátní bezpečnostní opatření tak aby bylo zabráněno přístupu neoprávněných osob k těmto datům, jejich ztrátě, či zneužití. Vámi poskytnutá osobní data budou využita pro následující účely.
  1. Provedení úvodního odhadu (triage), který slouží pro odhad náročnosti projektu, pro vyhodnocení složitosti úvodní analýzy souladu s GDPR a vyhotovení nabídky.
  2. Komunikace nabídky na Vámi sdělené kontakty a vyhrazujeme si též právo Vás kontaktovat pro doplňující informace, pokud to bude potřeba.
  3. Anonymizovaná data (tedy data poté, co z nich byly odstraněny veškeré identifikátory jako například jméno, e-mail, atd.) budou dále sloužit pro vytváření statistik o poskytnutých službách a mohou být dále využita pro obchodní analýzy například jak velké organizace služby GDPR-pro.cz nejčastěji poptávají, jejich spokojenost se službami, apod. Výstupy ze statistik i analýz budou vždy anonymní a nebude je možné vztáhnout ani ke konkrétní osobě (např. Kontaktní osoba), tak ani nebude možné z nich dovodit konkrétní organizaci. GDPR-pro.cz bude anonymizovaná data používat při komunikci s dalšími zákazníky a zájemci o služby GDPR-pro.cz (například zobrazením statistik na webu GDPR-pro.cz).

Pokud během 3 měsíců od poskytnutí, či aktualizaci údajů nedojde k uzavření specifické smlouvy mezi Vámi a Provozovatelem (např. Smlouva o poskytnutí školení, smlouva na poradenství, či smlouva na implementaci GDPR), Vaše data budou nejdéle 3 měsíce od jejich sebrání anonymizována tak, že odstraníme veškeré přímé identifikátory jako jsou např. jméno, telefon, e-mail, takže zbývající data již nadále nebude možné přiřadit ke konkrétní osobě ani organizaci. To zároveň znamená, že poté již nebudeme žádným způsobem schopni identifikovat která data byla nám Vámi poskytnuta. Vyhrazujeme si právo Vaše data anonymizovat data i dříve než po 3 měsících, například s ohledem na řízení rizik a informační bezpečnost.

Svá práva na přístup k osobním údajům, jejich blokování, smazání, přenos k jiné organizaci, právo být zapomenut aj. můžete vykonat zasláním e-mailu (kde specifikujte svůj konkrétní požadavek) na e-mailovou adresu soukromi@gdpr-pro.cz.

Provozovatel GDPR-pro.cz nenese žádnou zodpovědnost za správnost ani úplnost ani dostupnost informací na GDPR-pro.cz či na odkazovaných stránkách, ani za jakékoli následné využití informací uvedených na GDPR-pro.cz Vámi či dalšími subjekty, s výjimkou případů, kdy byla provedena odborná implementace pověřeným pracovníkem GDPR-pro.cz na základě konkrétní smlouvy (např smlouvy o dílo, smlouvy o implementaci, dohody o provedení práce, aj.), kdy zodpovědnosti za škody a řešení škodních událostí jsou určeny v dané konkrétní smlouvě.